Descriere

Home / Descriere

Descriere

Poziţie geopolitică

Poziţie geografică favorabilă, localizată în apropierea graniţei cu Ungaria, aproximativ 25 km.

Situată strategic la mijlocul distanţei între municipiul Oradea (18 km.) şi municipiul Salonta (25 km.) pe drumul naţional DN 79, drum european E671 (Oradea – Arad – Timişoara), se întinde pe aproximativ 4200 ha.;

Comuna Gepiu se încadrează în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest creată în baza legii 151/1998, prin asocierea voluntară a judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud,  Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, în cadrul căreia beneficiază de vecinătatea centrului urban Oradea situat pe locul II în ierarhia urbană a Regiunii Nord-Vest şi de cea a municipiului Salonta, oraş cu puternică influenţă zonală;

Condiţiile de locuit şi dezvoltare economico-socială sunt favorizate de aşezarea geografică în zona joasă a Câmpiei Crişurilor; Condiţiile climaterice intermediare între clima continentală şi cea mediteraneană, cu temperaturi medii anuale de 12°-14° C şi precipitaţii moderate fac zona atractivă pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne şi oferă posibilităţi multiple industriei prestărilor de servicii în domenii precum turismul, transportul, morărit, etc.

Economică

Industria dezvoltată în comună este cea din sectorul prestărilor de servicii, reprezentative fiind următoarele:

Moara de tip industrial pe raza comunei Bicaci, modernizată în conformitate cu standardele internaţionale;

Brutărie;

Staţie de distribuţie a carburanţilor (tip PECO;

Atelier de tâmplărie-construcţii mobilă;

Motel-restaurant cu parc auto amenajat pentru auto-camioane şi parc de joacă pentru copii;

Depozit de materiale de construcţii;

Fabrică de prelucrare a laptelui

În domeniul agricol – sector economic prioritar – exploatarea terenurilor agricole extravilane este asigurată în proporţie de 95% de asociaţii familiale (terenuri arendate) la standarde de mecanizare comparative cu ţările europene; sectorul zootehnic este organizat la nivel de gospodării, cu tendinţe de organizare sub forma de ferme, iar posesorii particulari de vite au aprobată cota de lapte conform cerinţelor Uniunii Europene; s-au înfiinţat exploataţii agricole în intravilan sub formă de sere sau grădini cu autorizaţie de vânzare a produselor obţinute;

Potenţial de dezvoltare a IMM-urilor şi a societăţilor private atât în sectorul comerţului cât şi a serviciilor; Potenţial de dezvoltare a sectorului de construcţii de locuinţe din fonduri private

Socială

Situaţia locativă în comună:

-568 de case de locuit din care 107 sun amenajate cu baie si 461 fără baie;

-280 de case racordate la reţeaua de alimentare cu apa;

-asistenta medicala este asigurata printr-un dispensar medical comunal situat în satul de reşedinţă prin personal medical specializat;

-există punct farmaceutic în satul de reşedinţă; prin serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei se asigură rezolvarea cazurilor sociale;

Fizică

Situată În Câmpia Crişurilor comuna Gepiu se bucură de un relief de câmpie joasă, mlăştinoasă cu sol alcătuit din argile prăfoase ce fac parte din categoria pământurilor bune de fundare, cu canale colectoare, două baraje de retenţie în Gepiu şi în Bicaci şi cu un lac de acumulare în Gepiu pe râul Gepiu. Terenul aferent comunei are altitudinea cuprinsă între 80 şi 100 m, iar clima este de tip continental-mediteraneană, cu temperaturi medii anuale de 10°-11°C şi precipitaţii cuprinse între 550-650 mm anual.

Deoarece este o zonă de câmpie a glacisurilor, lipsesc depozitele nisipoase sau orizonturile pietrişurilor. Ponderea solurilor este a pământurilor bogate în humus – cernoziom levigat (pH=7,5-6%), brun roşcat de pădure (pH=6-5%), aluviuni fertile (pH=5-4%), podzoluri (pH=5-4,5%). Pe raza comunei pământurile alcaline (păşunile) au nevoie de tratamente în fiecare an pentru stabilirea neutralităţii solului iar loessul ocupă o suprafaţă de 5% din cele 3,927 ha de teren. Din punct de vedere al agriculturii în zona comunei Gepiu sunt 1648,04 ha teren arabil, 37,61 ha fâneţe şi 386,25 ha de păşune. Totodată comuna dispune de o suprafaţă de 240 ha de pădure situată în teritoriul administrativ al comunei Dobreşti, judeţul Bihor, administrate de ocolul silvic Cerbul.

Reţeaua hidrografică a localităţii Gepiu este formată din râul Gepiu şi afluentul acestuia Bicaci, cu curgere de la est la vest, pe valea cărora au fost amenajate două baraje de retenţie, baraje care au format lacuri de acumulare bune de pescărie, cu posibilitatea de a creşte caraşi, fitofagi, somn.

Odată cu dezvoltarea localităţilor prin construcţia de case noi şi evoluţia cerută de convieţuirea în societate, se intenţionează extinderea reţelelor de alimentare cu apă în toate gospodăriile localităţilor din comună, apa potabilă fiind  adusă la suprafaţă de staţii de pompare cu hidrofor, depozitată în sfere şi distribuită contorizat, în momentul de faţă doar parţial. Totodată se intenţionează amenajarea unei canalizări moderne şi construcţia unei staţii de epurare a apelor menajere, pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului conform standardelor impuse de integrarea în Uniunea Europeană.

Mediu

Grad de poluare a mediului scăzut, atât în aer cât şi în apă şi la nivelul solului a fost demonstrat prin existenţa unor resurse de apă subterană de calitate şi clasificarea lacului de acumulare şi a apei de la barajele de retenţie în categoria I de calitate;

Se urmăreşte continua modernizarea şi extindere a reţelei de alimentare cu apă menajeră cu respectarea cerinţelor pentru populaţie, asigurarea protecţiei calităţii apelor şi asigurarea cerinţelor de sănătate şi ecologie ale populaţiei;

Calitatea solului este bună şi nu este influenţată de poluare chimică sau cu produse petroliere şi nici de depuneri de deşeuri;

Nivelul de zgomot în zonă se situează în limite normale.