Asistenta sociala

Home / Asistenta sociala

Asistenta sociala

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social

Acte necesare pentru acordarea stimulentului educational

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Alte documente: Adeverinta-tip-angajator ; Ancheta-sociala ;  Anexa1_cerere_alocatie ;  Cerere-pentru-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala ; Cerere-tip-ICC ; Documente_alocatie_0-18ani ; Formular-cerere-adeverinta-indemnizatie-pentru-cresterea-copilului ; Formular-cerere-beneficii-sociale- ; cerere (1)

 

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei

 1. Cerere tip, download aici .
 2. Xerocopii după:
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • livret de familie;
 • certificate de naştere copii;
 • Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; –       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

Alte acte necesare:

 1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 3. adeverință eliberată de administrator  în care să menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;
 4. cupon de pensie;
 5. cupon de șomaj;
 6. certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Bihor pentru membrii familei peste 16 ani;
 7. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Gepiu;
 8. copie talon maşină  (dacă este cazul)
 9. dosar cu șină;

 

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social

–       cerere  tip

–       xerocopii după:

 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Gepiu;
 • adeverință eliberată de Registrul Agricol Primaria Gepiu în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;
 • adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar :
 • adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară șicuantumul acesteia;
 • certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Bihor;
 • adeverință eliberată de la Primăria Gepiu din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol;
 • dosar cu șină

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului educational:

 

 1. Cerereaşi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului .
 2. Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
  a) cartea de identitate a reprezentantului copilului /partener – original+copie xerox;
  b) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate -original+copie xerox;
  c) certificatul de căsătorie – original+copie xerox;
  d) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii – original+copie xerox;
  e) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii – original+copie xerox;
  f) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – original+copie xerox;
  g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută – original+copie xerox;;
  h) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor – original+copie xerox;
  i) hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt – original+copie xerox;
  j) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 3. acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii – original;
 4. dovada înscrierii copilului la grădiniţă – original

 

 

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 1. Cerere tip : 123.
 2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox;
 3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 4. Livretul de familie – copie xerox;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
 6. Decizia de suspendare  a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
 7. Adeverinta  de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere  copil (pentru copiii nascuti  începand  cu data de01MARTIE  2012)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii;
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original;
 15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 16. Dosar cu şină.